دوربین مداربسته هایک ویژن توربو اچ دی

Turbo HD Camera

دوربین مداربسته بولت هایک ویژن توربو اچ دی تمام رنگی ds-2ce10dft-f

خرید دوربین مداربسته با تصویر رنگی در شب هایک ویژن
21,120,000 ریال

قیمت دوربین مداربسته دام هایک ویژن ds-2ce56d0t-it1e

خرید دوربین مداربسته دام هایک ویژن 2 مگاپیکسل turbo hd
6,060,000 ریال
نصب دوربین مداربسته هایک ویژن دام 2 مگاپیکسل poc

نصب دوربین مداربسته بولت هایک ویژن ds-2ce16d0t-ire

خرید دوربین مداربسته بولت هایک ویژن 2 مگاپیکسل
0 ریال
نصب دوربین مداربسته بولت هایک ویژن poc 2 مگاپیکسل

دوربین مداربسته بولت هایک ویژن ds-2ce16h0t-it3zf توربو اچ دی

دوربین مداربسته توربو اچ دی هایک ویژن 5 مگاپیکسل
20,656,800 ریال
قیمت دوربین مداربسته هایک ویژن با لنز متغیر موتورد

دوربین مداربسته هایک ویژن دام ds-2ce56h0t-itmf

قیمت دوربین مداربسته هایک ویژن توربو اچ دی 5 مگاپیکسل
13,720,000 ریال
خرید دوربین مداربسته دام هایک ویژن turbo hd

دوربین مداربسته بولت هایک ویژن ds-2ce16h1t-it5e

خرید دوربین مداربسته بولت هایک ویژن کرج 5 مگاپیکسل
16,761,600 ریال
دوربین مداربسته بولت هایک ویژن توربو اچ دی poc

قیمت دوربین مداربسته بولت هایک ویژن ds-2ce16h0t-it3f

قیمت دوربین مداربسته توربو هایک ویژن کرج
15,650,000 ریال
دوربین مداربسته بولت هایک ویژن 5 مگاپیکسل

دوربین مداربسته هایک ویژن بولت توربو ds-2ce16d0t-vfir3e

قیمت خرید دوربین مداربسته هایک ویژن بولت 2 مگاپیکسل
0 ریال
دوربین مداربسته بولت توربو هایک ویژن 2 مگاپیکسل

قیمت دوربین مداربسته دام هایک ویژن ds-2ce56d0t-vfir3e

قیمت دوربین مداربسته هایک ویژن دام توربو 2 مگاپیکسل Poc
20,210,000 ریال
دوربین مداربسته هایک ویژن دام توربو 2 مگاپیکسل

دوربین مداربسته دام هایک ویژن توربو ds-2ce56d0t-ir

خرید دوربین مداربسته دام هایک ویژن ds-2ce56d0t-ipf
6,285,600 ریال
نصب دوربین مداربسته هایک ویژن دام توربو اچ دی 2 مگ

ds-2ce56h0t-it3ze دوربین مداربسته دام تورت هایک ویژن 5 مگاپیکسل

خرید دوربین مداربسته دام تورت هایک ویژن 5 مگاپیکسل poc با لنز متغیر موتوردار
0 ریال
مداربسته دام تورت هایک ویژن 5 مگاپیکسل poc

ds-2ce56h0t-it3f دوربین مداربسته دام تورت هایک ویژن 5 مگاپیکسل

دوربین مداربسته دام تورت هایک ویژن 5 مگاپیکسل
16,950,000 ریال
دوربین مداربسته تورت هایک ویژن توربو 5 مگاپیکسل

ds-2ce56h0t-it1f دوربین مداربسته دام تورت هایک ویژن

دوربین مداربسته دام تورت هایک ویژن با دید در شب 20 متر
14,370,000 ریال
دوربین مداربسته هایک ویژن 5 مگاپیکسل توربو

ds-2ce16h0t-it5f دوربین مداربسته بولت هایک ویژن

دوربین مداربسته بولت هایک ویژن توربو اچ دی 5 مگاپیکسل
12,873,600 ریال
دوربین مداربسته بولت هایک ویزن با دید در شب 80 متر

ds-2ce16h0t-it1f دوربین مداربسته بولت هایک ویژن توربو

دوربین مداربسته هایک ویژن بولت 5 مگاپیکسل و دید در شب 20 متر
14,130,000 ریال
دوربین مداربسته بولت هایک ویژن توربو اچ دی

ds-2ce56d0t-it3 دوربین مداربسته دام هایک ویژن توربو

دوربین مداربسته دام هایکویژن 2 مگاپیکسل
8,445,600 ریال

ds-2ce56h0t-it3zf دوربین مداربسته دام هایک ویژن توربو

دوربین مداربسته دام هایک ویژن توربو اچ دی 5 مگاپیکسل
25,950,000 ریال
کیفیت 5 مگاپیکسل با لنز متغیر موتوردار و بدنه قلزی

ds-2ce18u8t-it3 دوربین مداربسته بولت هایک ویژن توربو 8 مگاپیکسل

ds-2ce18u8t-it3 دوربین مداربسته بولت هایک ویژن توربو 8 مگاپیکسل
44,570,000 ریال
8 مگاپبا لنز ثابت و دید در شب 60 متر

دوربین مداربسته دام هایک ویژن توربو ds-2ce78u8t-it3

دوربین مداربسته دام توربو هایک ویژن 8 مگاپیکسل
41,990,000 ریال
کیفیت تصویر 8 مگاپیکسل با لنز ثابت و بدنه فلزی ضد

ds-2cc52h1t-fits دوربین مداربسته فیش آی هایک ویژن توربو اچ دی

دوربین مداربسته چشم ماهی هایک ویژن DS-2CC52H1T-FITS
21,754,900 ریال

ds-2ce16h1t-it3ze دوربین مداربسته توربو اچ دی هایک ویژن

خرید دوربین مداربسته هایک ویژن بولت توربو اچ دی poc

دوربین مداربسته تورت دام هایک ویژن ds-2ce56h1t-it3ze

خرید دوربین مداربسته هایک ویژن دام تورت 5 مگاپیگسل
0 ریال
توربو اچ دی-5 مگاپیکسل-لنز متغیر موتوردار-poc

ds-2ce16h1t-it3e دوربین مداربسته بولت هایک ویژن توربو اچ دی

خرید دوربین مداربسته بولت هایک ویژن توربو اچ دی 5 مگاپیکسل
15,566,400 ریال
توربو اچ دی-5 مگاپیکسل-دید در شب 80 متر

دوربین ds-2ce16h1t-ite مداربسته هایک ویژن بولت توربو اچ دی

ds-2ce16h1t-ite دوربین مداربسته هایک ویژن بولت توربو اچ دی
12,571,200 ریال
5 مگاپیکسل-دید در شب 20 متر-poc

دوربین ds-2ce56h1t-it3e مداربسته هایک ویژن دام توربو اچ دی

خرید دوربین مداربسته دام هایک ویژن 5 مگاپیکسل با دید در شب 40 متر
0 ریال
توربو-5 مگاپیکسل-40 متر دید در شب

دوربین ds-2ce56f7t-it3z مداربسته تورت هایک ویژن 3 مگاپیکسل

قیمت خرید دوربین مداربسته تورت هایک ویژن 3مگاپیکسل
23,947,200 ریال
مداربسته تورت هایک ویژن-3 مگاپیکسل-40 متر دید در ش

ds-2ce16f7t-it3zدوربین مداربسته بولت هایک ویژن 3 مگاپیکسل

دوربین مداربسته بولت هایک ویژن 3 مگاپیکسل با لنز متغیر موتور دار
23,947,200 ریال
3 مگاپیکسل-لنز متغیر موتوردار

دوربین ds-2ce56f1t-it1 مداربسته دام تورت هایک ویژن 3 مگاپیکسل

خرید دوربین مداربسته تورت هایک ویژن 3 مگاپیکسل
5,420,000 ریال

دوربین ds-2ce16f1t-its مداربسته بولت هایک ویژن توربو اچ دی 3 مگاپیکسل

خرید دوربین مداربسته بولت هایک ویژن توربو اچ دی 3 مگاپیکسل
6,970,000 ریال
توربو اچ دی, 3 مگاپیکسل, دارای میکروفن داخلی

ds-2ce16f1t-it3 دوربین مداربسته بولت هایک ویژن توربو اچ دی 3 مگاپیکسل

خرید دوربین مداربسته بولت هایک ویژن توربو اچ دی 3 مگاپیکسل
6,680,000 ریال
توربو اچ دی-3 مگاپیکسل-دید در شب 40 متر

ds-2ce16f1t-lt1 دوربین مداربسته بولت هایک ویژن توربو 3 مگاپیکسل

قیمت خرید دوربین مداربسته بولت هایک ویژن توربو اچ دی
5,810,000 ریال
3 مگاپیکسل-توربو اچ دی

دوربین مداربسته دام تورت هایک ویژن ds-2ce56f1t-itm

قیمت خرید دوربین مداربسته دام تورت هایک ویژن 3 مگاپیکسل با بدنه فلزی
5,330,000 ریال
تورت دام توربو اچ دی - 3 مگاپیکسل

دوربین ds-2ce16f1t-it مداربسته بولت هایک ویژن 3 مگاپیکسل

قیمت خرید دوربین مداربسته بولت هایک ویژن توربو اچ دی
5,150,000 ریال
بولت توربو اچ دی - 3 مگاپیکسل

دوربین مداربسته دام هایک ویژن 2 مگاپیکسل ds-2ce56d8t-it1e

دوربین مداربسته دام تورت هایک ویژن 2 مگاپیکسل حساس به نور
0 ریال
دام هایک ویژن - حساس به نور کم محیط- 2 مگاپیکسل

دوربین مداربسته بولت هایک ویژن حساس به نور کم در محیط ds-2ce16d8t-ite

خرید دوربین مداربسته بولت هایک ویژن حساس به محبط تاریک توربو اچ دی
11,973,600 ریال

ds-2ce56d8t-itme دوربین مداربسته دام هایک ویژن حساس به نور کم محیط

خرید قیمت دوربین مداربسته دام هایک ویژن حساس به نور کم در محیط تاریک
11,973,600 ریال
حساس به نور کم-2 مگاپیکسل-poc

دوربین مداربسته هایک ویژن بولت ds-2ce16d8t-it3e توربو اچ دی

خرید دوربین مداربسته بولت هایک ویژن برای محیط خیلی تاریک
14,227,200 ریال
حساس به نور کم-2 مگاپیکسل-بولت توربو اچ دی

دوربین مداربسته بولت هایک ویژن ds-2ce16d8t-it3z توربو اچ دی

خرید دوربین مداربسته هایک ویژن توربو اچ دی بولت حساس به نور کم در محیط
0 ریال
2 مگاپیکسل-بولت توربو اچ دی-حساس به نور کم

دوربین مداربسته دام هایک ویژن ds-2ce56d8t-itm حساس به نور کم در محیط تاریک

دوربین مداربسته دام هایک ویژن ds-2ce56d8t-itm حساس به نور کم در محیط تاریک
5,740,000 ریال
دام توربو اچ دی-حساس به نور کم در محیط-بدنه فلزی

دوربین مداربسته دام هایک ویژن ds-2ce56d0t-irmm

دوربین مداربسته نمایندگی هایک ویژن DS-2CE56D1T-IRMM
3,930,000 ریال

دوربین مداربسته هایک ویژن توربو اچ دی 2 مگاپیکسل ds-2ce56d0t-it1

خرید دوربین مداربسته توربو اچ دی هایک ویژن 2 مگاپیکسل
4,810,000 ریال
مداربسته دام هایک ویژن-2 مگاپیکسل

دوربین مداربسته بولت هایک ویژن 2 مگاپیکسل با میکروفن صدای داخلی ds-2ce16d0t-its

خرید دوربین مداربسته هایک ویژن بولت توربو اچ دی با میکروفن داخلی
6,830,000 ریال
بولت توربو اچ دی-2 مگاپیکسل-دارای میکروفن داخلی

دوربین مداربسته بولت هایک ویژن توربو اچ دی ds-2ce16d0t-it3

نصب دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل هایک ویژن کرج تهران
8,863,200 ریال
بولت هایک ویژن-توربو اچ دی- 2 مگاپیکسل

دوربین مداربسته بولت هایک ویژن 2 مگاپیکسل توربو ds-2ce16d0t-it1

نصب دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل هایک ویژن کرج تهران
5,280,000 ریال
بولت توربو اچ دی- 2 مگاپیکسل-دید در شب 20 متر

دوربین مداربسته بولت هایک ویژن توربو اچ دی DS-2CE16H1T-IT

دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16H1T-IT
3,230,000 ریال

دوربین مداربسته دام هایک ویژن توربو اچ دی DS-2CE56H1T-IT1

خرید دوربین مداربسته هایک ویژن دام توربو اچ دی 5 مگاپیکسل
3,690,000 ریال
مداربسته دام هایک ویژن-5 مگاپیکسل-لنز ثابت

دوربین مداربسته دام تورت هایک ویژن 2 مگاپیکسل DS-2CE56D1T-VFIR3

خرید دوربین مداربسته دام هایک ویزن توربو اچ دی 2 مگاپیکسل
11,010,000 ریال
دام هایک ویژن-2 مگاپیکسل-لنز متغیر دستی

دوربین مداربسته دام هایک ویژن توربو اچ دی DS-2CE56D0T-IRM

خرید دوربین مداربسته هایک ویژن دام توربو اچ دی 2 مگاپیکسل
6,588,000 ریال
مداربسته دام هایک ویژن-توربو اچ دی- 2مگاپیکسل

دوربین مداربسته بولت توربو اچ دی هایک ویژن 2 مگاپیکسل DS-2CE16D7T-IT

خرید دوربین مداربسته بولت هایک ویژن توربو اچ دی 2 مگاپیکسل
2,740,000 ریال
بولت هایک ویژن - توربو اچ دی - 2 مگاپیکسل

دوربین مداربسته بولت هایک ویژن توربو اچ دی DS-2CE16D0T-IR

دوربین مداربسته هایک ویژن بولت توربو اچ دی 2 مگاپیکسل
0 ریال
دوربین مداربسته توربو اچ دی هایک ویژن - 2 مگاپیکسل

دوربین مداربسته هایک ویژن 5 مگاپیکسل با لنز متغیر و ورودی میکروفن ds-2cd2752f-izs

دوربین مداربسته دام هایک ویژن تحت شبکه با لنز متغیر و ورودی میکروفن صدا

دوربین مداربسته بولت توربو اچ دی هایک ویژن ds-2ce16d8t-it

دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16D8T-IT
5,740,000 ریال
بولت توربو اچ دی-هایک ویژن-2 مگاپیکسل-مناسب برای م

دوربین مداربسته بولت هایک ویژن توربو اچ دی 2 مگاپیکسل ds-2ce16d5t-air3zh

نصب دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16D5T-AIR3ZH

دوربین مداربسته هایک ویژن توربو اچ دی بولت ds-2ce16d5t-vfit3

دوربین مداربسته هایک ویژن تهران DS-2CE16D5T-(A)VFIT3

ds-2ce16d5t-(a)vfit3

دوربین مداربسته هایک ویژن کرج DS-2CE16D5T-(A)VFIT3

خرید دوربین مداربسته هایک ویژن توربو اچ دی 2 مگاپیکسل ds-2ce16d1t-vfir3

نصب دوربین مداربسته کرج DS-2CE16C2T-VFIR3
11,100,000 ریال
بولت توربو اچ دی-2 مگاپیکسل-لنز متغیر دستی

دوربین مداربسته بولت هایک ویژن 2 مگاپیکسل با لنز موتوردار ds-2ce16d1t-ir3z

خرید دوربین مداربسته توربو هایک ویژن با لنز متغیر 2 مگاپیکسل
0 ریال
بولت توربو اچ دی هایک ویژن-2 مگاپیکسل-لنز متغیر مو

دوربین مداربسته دام هایک ویژن 2 مگاپیکسل ds-2ce56d7t-itm

دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE56D7T-ITM
2,740,000 ریال

خرید دوربین مداربسته دام هایک ویژن توربو اچ دی ds-2ce56d5t-vfit3

خرید دوربین مداربسته دام هایک ویژن کرج

دوربین مداربسته دام هایک ویژن توربو اچ دی ds-2ce56d5t-it3

خرید دوربین مداربسته هایک ویژن دام توربو اچ دی 2 مگاپیکسل

دوربین مداربسته تورت هایک ویژن 2 مگاپیکسل ds-2ce56d5t-ir3z

دوربین مداربسته هایک ویژن کرج  DS-2CE56D5T-IR3Z
0 ریال
دوربین مداربسته دام هایک ویژن - 2 مگاپیکسل

خرید دوربین مداربسته دام هایک ویژن 2 مگاپیکسل ds-2ce56d1t-it3

نصب دوربین مداربسته هایک ویژن توربو اچ دی دام کرج

دوربین مداربسته دام هایک ویژن توربو اچ دی ds-2ce56d1t-it1

خرید دوربین مداربسته دام هایک ویژن توربو اچ دی

خرید دوربین مداربسته دام هایک ویژن توربو ds-2ce56d1t-irm

دوربین مداربسته دام هایک ویژن توربو اچ دی ds-2ce56d1t-ir3z

قیمت خرید دوربین مداربسته هایک ویژن دام توربو اچ دی

خرید دوربین مداربسته هایک ویژن توربو اچ دی ds-2ce56d1t-ir

نصب دوربین مداربسته کرج هایکویژن

قیمت خرید دوربین مداربسته دام هایک ویژن ds-2ce56d1t-irmm

خرید دوربین مداربسته دام هایک ویژن توربو اچ دی 2 مگاپیکسل

دوربین مداربسته بولت هایک ویژن توربو اچ دی ds-2ce16d5t-it5

خرید دوربین مداربسته هایک ویژن بولت توربو اچ دی

خرید دوربین مداربسته هایک ویژن توربو اچ دی DS-2CE16D1T-IT5

خرید دوربین مداربسته هایک ویژن بولت توربو اچ دی

خرید دوربین مداربسته هایک ویژن بولت توربو اچ دی ds-2ce16d1t-it3

قیمت خرید دوربین مداربسته هایک ویژن در کرج

دوربین مداربسته هایک ویژن بولت توربو اچ دی ds-2ce16d1t-it1

0 ریال
بولت هایک ویژن توربو اچ دی - 2 مگاپیکسل

قیمت خرید دوربین مداربسته بولت هایک ویژن توربو اچ دی ds-2ce16d1t-ir

دوربین مداربسته مینی بولت هایک ویژن توربو اچ دی

دوربین مداربسته بولت هایک ویژن توربو اچ دی ds-2ce16c5t- vfir3

دوربین مداربسته هایک ویژن توربو اچ دی 1 مکاپیکسل ds-2ce16c2tvfir3

قیمت خرید دوربین مداربسته توربو اچ دی 1 مگاپیکسل

دوربین مداربسته دام هایک ویژن برای محیط کم نور و تاریک ds-2ce56c5t-it3

دوربین مداربسته دام توربو اچ دی هایک ویژن لنز متغیر ds-2ce56c2t-vfir3

خرید دوربین مداربسته از نمایندگی رسمی کرج

دوربین مداربسته دام هایک ویژن 1 مگاپیکسل ds-2ce56c2t-it3

دوربین مداربسته هایک ویژن کرج DS-2CE56C2T-IT1
0 ریال
دام توربو اچ دی هایک ویژن-1 مگاپیکسل-دید در شب 40

خرید دوربین مداربسته دام هایک ویژن ds-2ce56c2t-it1

دوربین مداربسته هایک ویژن کرج DS-2CE56C2T-IT1
0 ریال
دام هایک ویژن توربو اچ دی - 1 مگاپیکسل - 20 متر دی

خرید دوربین مداربسته هایک ویژن دام توربو اچ دی ds-2ce56c2t-irm

دوربین مداربسته هایک ویژن تهران  DS-2CE56C2T-IRM
0 ریال
دوربین مداربسته دام هایک ویژن-1 مگاپیکسل - 20 متر

قیمت خرید دوربین مداربسته دام هایک ویژن 1 مگاپیکسل ds-2ce56c2t-ir

دوربین مداربسته هایک ویژن  DS-2CE56C2T-IR

دوربین مداربسته دام هایک ویژن 1 مگاپیکسل ds-2ce56c0t-it3

خرید دوربین مداربسته دام هایک ویژن توربو اچ دی 1 مگاپیکسل
0 ریال
مداربسته دام هایک ویژن-1 مگاپیکسل-دید در شب 40 متر

خرید دوربین مداربسته دام هایک ویژن 1 مگاپیکسل ds-2ce56c0t-it1

قیمت خرید دوربین مداربسته دام هایک ویژن 1 مگاپیکسل

قیمت خرید دوربین مداربسته دام هایک ویژن توربو اچ دی 1 مگاپیکسل ds-2ce56c0t-irm

قیمت خرید دوربین مداربسته دام هایک ویژن توربو اچ دی 1 مگاپیکسل

قیمت خرید دوربین مداربسته هایک ویژن توربو اچ دی ds-2ce56c0t-ir

دوربین مداربسته هایک ویژن  DS-2CE56C0T-IR

دوربین مداربسته بولت هایک ویژن توربو اچ دی ds-2ce16c5t-it5

دوربین مداربسته هایک ویژن کرج  دوربین Turbo HD720P EXIR Bullet

نصب دوربین مداربسته هایک ویژن بولت توربو اچ دی ds-2ce16c2t-it5

دوربین مداربسته هایک ویژن کرج  دوربین Turbo HD720P EXIR Bullet

خرید دوربین مداربسته بولت هایک ویژن 1 مگاپیکسل ds-2ce16c2t-it3

 دوربین مداربسته هایک ویژن تهران Turbo HD720P EXIR Bullet

دوربین مداربسته بولت هایک ویژن توربو اچ دی ds-2ce16c2t-it1

نصب دوربین مداربسته هایک ویژن بولت توربو اچ دی 1 مگاپیکسل

قیمت خرید دوربین مداربسته هایکویژن توربو اچ دی ds-2ce16c2t-ir

دوربین مداربسته هایک ویژن کرج  DS-2CE16C2T-IR

دوربین مداربسته هایک ویژن بولت توربو ds-2ce16c0t-it5

دوربین مداربسته هایک ویژن کرج ds-2ce16c0t-it5

نصب دوربین مداربسته هایک ویژن بولت توربو اچ دی ds-2ce16c0t-it3

دوربین مداربسته هایک ویژن کرج  DS-2CE16C0T-IT3

نصب دوربین مداربسته هایک ویژن بولت توربو اچ دی ds-2ce16c0t-ir

نصب دوربین مداربسته هایک ویژن توربو اچ دی 1 مگاپیکسل

دریافت قیمت های به روز و اخبار حفاظتی
مطالب آموزشی دوربین مداربسته
@cctvittech