شرکت هوشمند افزار آسیا نماینده رسمی محصولات هایک ویژن فروشگاه مرکزی:کرج . رجائی شهر . ابتدای بلوار سه باندی . جنب فروشگاه آی تی هوشمند دفتر مرکزی:کرج . رجائی شهر . ابتدای بلوار سه باندی - روبروی پارک - پلاک 79 و 83 تلفن های تماس: 5-02634200921 همین حالا تماس بگیرید!

Turbo HD Camera

Turbo HD Camera

thc-b110-m

هوشمند افزار آسیا نمایندگی رسمی پارس ارتباط افزار در کرج، خرید و فروش دوربین های هایک ویژن و هایلوک، خرید هایلوک در کرج، خرید هایک ویژن در کرج، فروش هایلوک در کرج، فروش هایک ویژن در کرج
3,418,240 ریال

thc-t110-p

هوشمند افزار آسیا نمایندگی رسمی پارس ارتباط افزار در کرج، خرید و فروش دوربین های هایک ویژن و هایلوک، خرید هایلوک در کرج، خرید هایک ویژن در کرج، فروش هایلوک در کرج، فروش هایک ویژن در کرج
2,650,880 ریال

ds-2ce56d0t-ipf

هوشمند افزار آسیا نمایندگی رسمی پارس ارتباط افزار در کرج، خرید و فروش دوربین های هایک ویژن و هایلوک، خرید هایلوک در کرج، خرید هایک ویژن در کرج، فروش هایلوک در کرج، فروش هایک ویژن در کرج
6,070,000 ریال

ds-2ce16c0t-irp

هوشمند افزار آسیا نمایندگی رسمی پارس ارتباط افزار در کرج، خرید و فروش دوربین های هایک ویژن و هایلوک، خرید هایلوک در کرج، خرید هایک ویژن در کرج، فروش هایلوک در کرج، فروش هایک ویژن در کرج
6,160,000 ریال

ds-2ce16h0t-itf

هوشمند افزار آسیا نمایندگی رسمی پارس ارتباط افزار در کرج، خرید و فروش دوربین های هایک ویژن و هایلوک، خرید هایلوک در کرج، خرید هایک ویژن در کرج، فروش هایلوک در کرج، فروش هایک ویژن در کرج
14,130,000 ریال

ds-2ce71h0t-pirl

هوشمند افزار آسیا نمایندگی رسمی پارس ارتباط افزار در کرج، خرید و فروش دوربین های هایک ویژن و هایلوک، خرید هایلوک در کرج، خرید هایک ویژن در کرج، فروش هایلوک در کرج، فروش هایک ویژن در کرج
5,530,000 ریال

ds-2ce38d8t-pir

هوشمند افزار آسیا نمایندگی رسمی پارس ارتباط افزار در کرج، خرید و فروش دوربین های هایک ویژن و هایلوک، خرید هایلوک در کرج، خرید هایک ویژن در کرج، فروش هایلوک در کرج، فروش هایک ویژن در کرج
7,810,000 ریال

ds-2ce11h0t-pirl

هوشمند افزار آسیا نمایندگی رسمی پارس ارتباط افزار در کرج، خرید و فروش دوربین های هایک ویژن و هایلوک، خرید هایلوک در کرج، خرید هایک ویژن در کرج، فروش هایلوک در کرج، فروش هایک ویژن در کرج
14,550,000 ریال

ds-2ce16d8t-it3ze

34,090,000 ریال

ds-2ce16d0t-it3e

5,700,000 ریال

ds-2ce56d0t-it1e

هوشمند افزار آسیا نمایندگی رسمی پارس ارتباط افزار در کرج، خرید و فروش دوربین های هایک ویژن و هایلوک، خرید هایلوک در کرج، خرید هایک ویژن در کرج، فروش هایلوک در کرج، فروش هایک ویژن در کرج
6,060,000 ریال

ds-2ce16d0t-it1e

هوشمند افزار آسیا نمایندگی رسمی پارس ارتباط افزار در کرج، خرید و فروش دوربین های هایک ویژن و هایلوک، خرید هایلوک در کرج، خرید هایک ویژن در کرج، فروش هایلوک در کرج، فروش هایک ویژن در کرج
4,893,000 ریال

ds-2ce16d0t-ire

هوشمند افزار آسیا نمایندگی رسمی پارس ارتباط افزار در کرج، خرید و فروش دوربین های هایک ویژن و هایلوک، خرید هایلوک در کرج، خرید هایک ویژن در کرج، فروش هایلوک در کرج، فروش هایک ویژن در کرج
10,810,000 ریال

ds-2ce16h0t-it3zf

هوشمند افزار آسیا نمایندگی رسمی پارس ارتباط افزار در کرج، خرید و فروش دوربین های هایک ویژن و هایلوک، خرید هایلوک در کرج، خرید هایک ویژن در کرج، فروش هایلوک در کرج، فروش هایک ویژن در کرج
28,690,000 ریال

ds-2ce16h1t-it5e

هوشمند افزار آسیا نمایندگی رسمی پارس ارتباط افزار در کرج، خرید و فروش دوربین های هایک ویژن و هایلوک، خرید هایلوک در کرج، خرید هایک ویژن در کرج، فروش هایلوک در کرج، فروش هایک ویژن در کرج
23,280,000 ریال

ds-2ce16h0t-it3f

هوشمند افزار آسیا نمایندگی رسمی پارس ارتباط افزار در کرج، خرید و فروش دوربین های هایک ویژن و هایلوک، خرید هایلوک در کرج، خرید هایک ویژن در کرج، فروش هایلوک در کرج، فروش هایک ویژن در کرج
16,630,000 ریال

ds-2ce16d0t-vfir3e

هوشمند افزار آسیا نمایندگی رسمی پارس ارتباط افزار در کرج، خرید و فروش دوربین های هایک ویژن و هایلوک، خرید هایلوک در کرج، خرید هایک ویژن در کرج، فروش هایلوک در کرج، فروش هایک ویژن در کرج

ds-2ce56d0t-vfir3e

هوشمند افزار آسیا نمایندگی رسمی پارس ارتباط افزار در کرج، خرید و فروش دوربین های هایک ویژن و هایلوک، خرید هایلوک در کرج، خرید هایک ویژن در کرج، فروش هایلوک در کرج، فروش هایک ویژن در کرج
20,210,000 ریال

ds-2ce56d0t-ir

هوشمند افزار آسیا نمایندگی رسمی پارس ارتباط افزار در کرج، خرید و فروش دوربین های هایک ویژن و هایلوک، خرید هایلوک در کرج، خرید هایک ویژن در کرج، فروش هایلوک در کرج، فروش هایک ویژن در کرج
8,730,000 ریال

ds-2ce56h0t-it3ze

هوشمند افزار آسیا نمایندگی رسمی پارس ارتباط افزار در کرج، خرید و فروش دوربین های هایک ویژن و هایلوک، خرید هایلوک در کرج، خرید هایک ویژن در کرج، فروش هایلوک در کرج، فروش هایک ویژن در کرج
12,040,000 ریال

ds-2ce56h0t-it3f

هوشمند افزار آسیا نمایندگی رسمی پارس ارتباط افزار در کرج، خرید و فروش دوربین های هایک ویژن و هایلوک، خرید هایلوک در کرج، خرید هایک ویژن در کرج، فروش هایلوک در کرج، فروش هایک ویژن در کرج
16,250,000 ریال

ds-2ce56h0t-it1f

هوشمند افزار آسیا نمایندگی رسمی پارس ارتباط افزار در کرج، خرید و فروش دوربین های هایک ویژن و هایلوک، خرید هایلوک در کرج، خرید هایک ویژن در کرج، فروش هایلوک در کرج، فروش هایک ویژن در کرج
15,800,000 ریال

ds-2ce16h0t-it5f

هوشمند افزار آسیا نمایندگی رسمی پارس ارتباط افزار در کرج، خرید و فروش دوربین های هایک ویژن و هایلوک، خرید هایلوک در کرج، خرید هایک ویژن در کرج، فروش هایلوک در کرج، فروش هایک ویژن در کرج
17,880,000 ریال

ds-2ce16h0t-it1f

هوشمند افزار آسیا نمایندگی رسمی پارس ارتباط افزار در کرج، خرید و فروش دوربین های هایک ویژن و هایلوک، خرید هایلوک در کرج، خرید هایک ویژن در کرج، فروش هایلوک در کرج، فروش هایک ویژن در کرج
15,410,000 ریال

ds-2ce56d0t-it3

11,730,000 ریال

ds-2ce56h0t-it3zf

no picture
28,270,000 ریال

ds-2ce18u8t-it3

هوشمند افزار آسیا نمایندگی رسمی پارس ارتباط افزار در کرج، خرید و فروش دوربین های هایک ویژن و هایلوک، خرید هایلوک در کرج، خرید هایک ویژن در کرج، فروش هایلوک در کرج، فروش هایک ویژن در کرج
49,890,000 ریال

ds-2ce78u8t-it3

47,390,000 ریال

ds-2cc52h1t-fits

دوربین مداربسته چشم ماهی هایک ویژن DS-2CC52H1T-FITS
21,754,900 ریال

ds-2ce16h1t-it3ze

دوربین مداربسته بولت هایک ویژن DS-2CE16H1T-IT3ZE
13,265,000 ریال

ds-2ce56h1t-it3ze

دوربین مداربسته دام DS-2CE56H1T-IT3ZE
34,920,000 ریال

ds-2ce16h1t-it3e

no picture
21,620,000 ریال

ds-2ce16h1t-it1e

دوربین مداربسته DS-2CE16H1T-ITE
19,960,000 ریال

ds-2ce16h1t-ite

دوربین مداربسته DS-2CE16H1T-ITE
17,460,000 ریال

ds-2ce56h1t-it3e

21,620,000 ریال

ds-2ce56h1t-itme

دوربین مداربسته دام هایک ویژن 5 مگاپیکسل

ds-2ce56f1t-it3

دوربین مداربسته دام هایک ویژن
12,940,000 ریال

ds-2ce56f7t-it3z

دوربین مداربسته دام هایک ویژن DS-2CE56F7T-IT3Z
33,260,000 ریال

ds-2ce16f7t-it3z

دوربین مداربسته بولت هایک ویژن
33,260,000 ریال

ds-2ce56f1t-it1

دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE56F1T-IT1
5,420,000 ریال

ds-2ce16f1t-its

دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16F1T-IT3
6,970,000 ریال

ds-2ce16f1t-it3

دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16F1T-IT3
6,680,000 ریال

ds-2e16f1t-lt1

دوربین مداربسته بولت DS-2CE16D8T-IT3E
5,810,000 ریال

ds-2ce56f1t-itm

دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE56D8T-ITME
5,330,000 ریال

ds-2ce16f1t-it

دوربین مداربسته بولت DS-2CE16F1T-IT
5,150,000 ریال

ds-2ce56d8t-it1e

دوربین مداربسته دام هایک ویژن DS-2CE56D8T-IT1E
17,460,000 ریال

ds-2ce16d8t-ite

دوربین مداربسته بولت DS-2CE16D8T-ITE
16,630,000 ریال

ds-2ce56d8t-itme

دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE56D8T-ITME
16,630,000 ریال

ds-2ce16d8t-it3e

دوربین مداربسته بولت DS-2CE16D8T-IT3E
19,760,000 ریال

ds-2ce56d8t-itm

  2 MP Ultra Low-Light EXIR Turret Camera
5,740,000 ریال

ds-2ce56d0t-irmm

دوربین مداربسته نمایندگی هایک ویژن DS-2CE56D1T-IRMM
3,930,000 ریال

ds-2ce56d0t-it1

نصب دوربین مداربسته DS-2CE56D0T-IT1 هایک ویژن
4,810,000 ریال

ds-2ce16d0t-its

نصب دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل هایک ویژن کرج تهران
6,830,000 ریال

ds-2ce16d0t-it3

نصب دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل هایک ویژن کرج تهران
12,310,000 ریال

ds-2ce16d0t-it1

نصب دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل هایک ویژن کرج تهران
5,280,000 ریال

DS-2CE16H1T-IT

دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16H1T-IT
3,230,000 ریال

DS-2CE56H1T-IT1

DS-2CE56H1T-IT1
3,690,000 ریال

DS-2CE56D1T-VFIR3

DS-2CE56D1T-IR3Z
11,010,000 ریال

DS-2CE56D0T-IRM

DS-2CE56D0T-IRM
9,150,000 ریال

DS-2CE16D7T-IT

دوربین مداربسته هایک ویژن نمایندگی DS-2CE16D7T-IT
2,740,000 ریال

DS-2CE16D0T-IR

نصب دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16D0T-IR
4,550,000 ریال

DS-2CD2752F-IZS

DS-2CE56D7T-IT3Z

DS-2CE56D7T-IT3Z دوربین مداربسته توربو هایک ویژن

ds-2ce16d8t-it

دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16D8T-IT
5,740,000 ریال

ds-2ce16d5t-air3zh

نصب دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16D5T-AIR3ZH

ds-2ce16d5t-vfit3

دوربین مداربسته هایک ویژن تهران DS-2CE16D5T-(A)VFIT3

ds-2ce16d5t-(a)vfit3

دوربین مداربسته هایک ویژن کرج DS-2CE16D5T-(A)VFIT3

ds-2ce16d1t-vfir3

دوربین مداربسته هایک ویژن کرج DS-2CE16D1T-(A)VFIR3
11,100,000 ریال

ds-2ce16d1t-(a)ir3z

دوربین مداربسته هایک ویژن کرج DS-2CE16D1T-(A)IR3Z

ds-2ce56d7t-itm

دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE56D7T-ITM
2,740,000 ریال

ds-2ce56d5t-vfit3

دوربین مداربسته هایک ویژن ds-2ce56d5t-vfit3

ds-2ce56d5t-it3

DS-2CE56D5T-IT3

ds-2ce56d5t-ir3z

دوربین مداربسته هایک ویژن کرج DS-2CE56D5T-IR3Z

ds-2ce56d1t-it3

دوربین مداربسته هایک ویژن کرج ds-2ce56d1t-it1

ds-2ce56d1t-it1

دوربین مداربسته هایک ویژن کرج ds-2ce56d1t-it1

ds-2ce56d1t-irm

دوربین مداربسته هایک ویژن تهران DS-2CE56C2T-IRM

ds-2ce56d1t-ir3z

DS-2CE56D1T-IR3Z

ds-2ce56d1t-ir

دوربین مداربسته هایک ویژن نمایندگی تهران DS-2CE56D1T-IR

ds-2ce56d1t-irmm

دوربین مداربسته نمایندگی هایک ویژن DS-2CE56D1T-IRMM

ds-2ce16d5t-it5

دوربین مداربسته هایک ویژن کرج DS-2CE16D5T-IT5

ds-2ce16d1t-it5

DS-2CE16D1T-IT3

ds-2ce16d1t-it3

DS-2CE16D1T-IT3

ds-2ce16d1t-it1

دوربین مداربسته هایک ویژن کرج DS-2CE16D1T-IT1

ds-2ce16d1t-ir

دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16D1T-IR

ds-2ce16c5t-(a) vfir3

دوربین مداربسته کرج تهران DS-2CE16C5T-(A) VFIR3

ds-2ce16c2tvfir3

نصب دوربین مداربسته کرج DS-2CE16C2T-VFIR3

ds-2ce56c5t-it3

دوربین مداربسته هایک ویژن کرج DS-2CE56C5T-IT3

ds-2ce56c2t-vfir3

دوربین مداربسته کرج DS-2CE56C2T-VFIR3

ds-2ce56c2t-it3

دوربین مداربسته هایک ویژن کرج DS-2CE56C2T-IT1

ds-2ce56c2t-it1

دوربین مداربسته هایک ویژن کرج DS-2CE56C2T-IT1

ds-2ce56c2t-irm

دوربین مداربسته هایک ویژن تهران DS-2CE56C2T-IRM

ds-2ce56c2t-ir

دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE56C2T-IR

ds-2ce56c0t-it3

 DS-2CE56C0T-IT3

ds-2ce56c0t-it1

 DS-2CE56C0T-IT1

ds-2ce56c0t-irm

 DS-2CE56C0T-IRM

ds-2ce56c0t-ir

دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE56C0T-IR

ds-2ce56c0t-irmm

ds-2ce56c0t-irmm دوربین مداربسته هایک ویژن

ds-2ce16c5t-it5

دوربین مداربسته هایک ویژن کرج دوربین Turbo HD720P EXIR Bullet

ds-2ce16c2t-it5

دوربین مداربسته هایک ویژن کرج دوربین Turbo HD720P EXIR Bullet

ds-2ce16c2t-it3

 دوربین مداربسته هایک ویژن تهران Turbo HD720P EXIR Bullet

ds-2ce16c2t-it1

 دوربین مداربسته هایک ویژن تهران Turbo HD720P EXIR Bullet

ds-2ce16c2t-ir

دوربین مداربسته هایک ویژن کرج DS-2CE16C2T-IR

ds-2ce16c0t-it5

دوربین مداربسته هایک ویژن کرج ds-2ce16c0t-it5

ds-2ce16c0t-it3

دوربین مداربسته هایک ویژن کرج DS-2CE16C0T-IT3

ds-2ce16c0t-it1

دوربین مداربسته هایک ویژن کرج Turbo HD720P EXIR Bullet

ds-2ce16c0t-ir

دوربین مداربسته بولت هایک ویژن کرج DS-2CE16C0T-IR

دریافت قیمت های به روز و اخبار حفاظتی
مطالب آموزشی دوربین مداربسته
@cctvittech